การบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายในความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT OF EXCELLENT LEVEL SCHOOLS IN THE THIRD EXTERNAL QUALITY ASSURANCE BEING UNDER SERVICE AREA OFFICE

  • สายฝน ภานุมาศ
  • ประเสริฐ อินทร์รักษ์

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ความเสี่ยงด้านกฎหมายในความรับผิดทางละเมิด ของผ้บูริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลและ 2) องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ในความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 95 โรงเรียน ได้มาจากการกำหนดขนาดตัวอย่าง โดยตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 2,361 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษา ละ 3 คน คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการหรือฝ่ายบริหารงานบุคคล และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณ หรือฝ่ายบริหารทั่วไป รวมทั้งสิ้น 285 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง และ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ โดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา
          ผลการวิจัยพบว่า
         1. การบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ในความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล เป็นไปตามประมวลกฎหมาย และกฎหมายหลัก 2 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ที่เกิดจากการกระทำให้บุคคล อื่นได้รับความเสียหายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ภายใต้ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น นิติบุคคล ครอบคลุมการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป
         2. องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมายในความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษา 2) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 3) ด้าน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ 4) ด้านการไม่ละเลย การปฏิบัติตามกฎหมาย โดยองค์ประกอบหลักที่ 1 มี 5 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การพัฒนาทีมงาน 2) การ บริหารแบบมี ส่วนร่วม 3) การควบคุมภายใน 4) การ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และ 5) การ ประกันคุณภาพการศึกษา


 Abstract
          The purposes of this research were to determine: 1) legally risk management on tortious liability of legal basic education school administrators and 2) the factors of legally risk management on tortious liability of legal basic education school administrators. The samples were 95 schools under the Office of Secondary Education Area, the Office of the Basic Education Commission. The samples were from a population size of 2,361 secondary schools nationwide using Taro Yamane estimation table with 90% confidence level. The 285 respondents derived from 3 administrators from each school, comprised of the school director, deputy director of academic or personnel affair, and deputy director of budget or general administration affair. Research tools were unstructured interview form and opinionnaire. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation exploratory factor analysis, and content analysis.
          The findings of the research were as follows:
          1. The legally risk management on tortious liability of legal basic education school administrators was in compliance with the Civil and Commercial Code, and the Act on Liability for Wrongful Act of Official, B.E. 2539 (1996) in case that the administrators performed their duty with negligence of law as the jurisdiction of the basic school administration covering; academic, budgeting, personnel, and general administration.
         2. The legally risk management on tortious liability of legal basic education school administrators factors consisted of 4 main factors: 1) The school administration 2) The legal compliance 3) The accountability and 4) The negligence of law. In addition, the first factor was comprised of 5 sub-factors; 1) Team development 2) Participatory administration 3) Internal control 4) Supporting of Educational administration and 5) Education quality assurance.

Author Biographies

สายฝน ภานุมาศ

* หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเสริฐ อินทร์รักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

Published
2018-08-27
How to Cite
ภานุมาศ, สายฝน; อินทร์รักษ์, ประเสริฐ. การบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายในความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 151-167, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/246>. Date accessed: 20 jan. 2020.