การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก

INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT OF EXCELLENT LEVEL SCHOOLS IN THE THIRD EXTERNAL QUALITY ASSURANCE BEING UNDER SERVICE AREA OFFICE

  • วรรณศร ขอสกุลไพศาล
  • ประเสริฐ อินทร์รักษ์

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบรหิ ารระบบสารสนเทศของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ ดีมาก 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบ สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ประชากร คือ โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ ดีมาก จำนวน 2,642 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างโดยการ เปิดตารางของของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในระดับดีมาก จำนวน 96 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 3 คน ดังนี้ 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการ 2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการ 3) หัวหน้า งานสารสนเทศของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 288 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ การสังเคราะห์เอกสาร ความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสำารวจ
              ผลการวิจัยพบว่า
             1. องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามในระดับดีมาก เป็นพหุองค์ประกอบ มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านกระบวนการของระบบ สารสนเทศ 2) ด้านการควบคุม ติดตาม และการ ประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน 3) ด้านการ บริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 4) ด้านการกระจาย อำนาจตามโครงสร้างสถานศึกษา 5) ด้านการใช้ เทคโนโลยีในการจัดระบบสารสนเทศ 6) ด้านแหล่ง ข้อมูลสารสนเทศ
            2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการ บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหารระบบ สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์


Abstract
             The purposes of this research were; 1) to identify the components of Information Systems Management of Schools, under Primary Educational Service Area Office, which excellent level in the third external quality assurance, and 2) to confirm the Information Systems Management of Schools, under Primary Educational Service Area Office, which excellent level in the third external quality assurance. The population were 2,642 Schools of under Primary Educational Service Area Office, which excellent level in the third external quality assurance. The samples were 96 schools and the respondents were administrative staff and school stakeholders with the total of 261 respondents form 87 school. The instruments for collecting the data were semistructured interview and opinionnaires. The data were analyzed by content analysis, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and exploratory factor analysis.
           The findings of this study were as follows:
            1. The Information Systems Management of Schools, under Primary Educational Service Area Office, which excellent level in the third external quality assurance factors were 6 components: 1) The process of information systems,2) Controlling and evaluation of information system, 3) Good governance administration, 4) Decentralization according to school structure, 5) The usage of technology in the information system, 6) Sources of Information.
           2. The experts confirmed that the components were accuracy, propriety, feasibility and utility.

Author Biographies

วรรณศร ขอสกุลไพศาล

* หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเสริฐ อินทร์รักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

Published
2018-08-27
How to Cite
ขอสกุลไพศาล, วรรณศร; อินทร์รักษ์, ประเสริฐ. การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 133-150, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/245>. Date accessed: 20 jan. 2020.