การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเพื่อนำครัวไทยสู่ครัวโลก

Vocational Education Administration for Thai Cuisine to the World

  • จันปภัสร์ อิทธิวัฒน์ธนธร
  • ประเสริฐ อินทร์รักษ์

Abstract

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อนำครัวไทยสู่ครัวโลก 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบ การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเพื่อนำครัวไทยสู่ครัวโลก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภาควิชา คหกรรมศาสตร์ จำนวน 80 วิทยาลัย ผู้ให้ข้อมูล วิทยาลัยละ 3 คนคือ ผู้อำนวยการวิทยาลัย / รอง ผู้อำนวยการวิทยาลัย / หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (คหกรรม ศาสตร์) รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 240 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบยืนยัน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิม เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา
           ผลการวิจัยพบว่า
           1. การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเพื่อนำครัวไทย สู่ครัวโลก ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 1) ด้านนโยบาย และการวางแผนในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อนำครัวไทยสู่ครัวโลก 2) ด้านการส่งเสริมและการ ประชาสัมพันธ์ 3) ด้านกฎหมายและมาตรฐานด้านอาหาร และการส่งออก 4) ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในการ ผลิตอาหาร 5) ด้านการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และ 6) ด้านการส่งเสริมการจัดการด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
           2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหาร จัดการอาชีวศึกษาเพื่อนำครัวไทยสู่ครัวโลก ผู้ทรง คุณวุฒิ เห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหาร จัดการอาชีวศึกษาเพื่อนำครัวไทยสู่ครัวโลกมีความ เหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ของ องค์ประกอบ


Abstract
           The objectives of this research were to identify: 1) the factors of Vocational Education Administration for Thai Cuisine to the World and 2) the confirmation of the factors on Vocational Education Administration for Thai Cuisine to the World. The units of analysis were Department of Home Economics from 80 Vocational Colleges. There were 240 respondents. The respondents from each college comprised of director of the Vocational College Deputy Director, and Head of Department (Home Economics). The research instruments were unstructured interview from opinionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, and content analysis.
           The research findings revealed that:
           1. The factors of Vocational Education Administration for Thai Cuisine to the World consisted of six factors; 1) policies and plans of Vocational Education Administration for Thai Cuisine to the World, 2) promotion and publicity, 3) Laws and standards for food service and exports, 4) technology and environment in food production, 5) the Learning Skills Enhancement and 6) energy and environmental management promotion in college.
           2. The confirmation on factors of Vocational Education Administration for Thai Cuisine to the World showed that 6 factors of Vocational Education Administration for Thai Cuisine to the World were accuracy standards, propriety standards, feasibility standards, and utility standards.

Author Biographies

จันปภัสร์ อิทธิวัฒน์ธนธร

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเสริฐ อินทร์รักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

Published
2018-08-27
How to Cite
อิทธิวัฒน์ธนธร, จันปภัสร์; อินทร์รักษ์, ประเสริฐ. การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเพื่อนำครัวไทยสู่ครัวโลก. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 119-132, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/244>. Date accessed: 20 jan. 2020.