ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดตราด

Factors Affecting Decision Making of Thai Tourists Accommodation in Trat Province

  • สุธาสินี วิยาภรณ์
  • วรางคณา ประภาวงศ์
  • พศวรรตร์ วริพันธ์
  • รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว ชาวไทยในจังหวัดตราด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมาท่องเที่ยวมีอายุ ระหว่าง 36 – 45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะมา ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์วัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยว/ พักผ่อนนิยมมาพักที่รีสอร์ท สถานที่ที่นิยมไปคือ เกาะช้าง หาดทรายขาว หาดทรายดำการมาท่องเที่ยวจะมากับ ครอบครัวในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ จัดจำหน่ายให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการ ส่งเสริมการตลาดให้ความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง
            ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักและ ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการให้ความสำคัญในปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกที่พัก ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดตราด


Abstract


             The objective of this study was to investigate the factors affecting the decision making behavior of Thai tourists who came to Trat. Most of them were female, using private cars to travel between 36-45 years. Arrive during the public holidays. Objective to travel / relax at  the resort. The best place to visit is Koh Chang, White Sand Beach, Black Sand Beach. Traveling with family in price products, the distribution channel is very important. The promotion of marketing is of medium importance.
             The personal factors of Thai tourists have influenced the choice of accommodation and the personal factors have influenced the importance of marketing mix factors in the decision of choosing Thai tourists in Trat.

Author Biographies

สุธาสินี วิยาภรณ์

* อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วรางคณา ประภาวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พศวรรตร์ วริพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Published
2018-08-27
How to Cite
วิยาภรณ์, สุธาสินี et al. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดตราด. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 93-100, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/242>. Date accessed: 20 jan. 2020.