ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท บริเวณสะพานข้ามแม่นํ้าแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Factors effecting the Resort Service Selection in The Areas of River Kwai Bridge Moung District, Kanchanaburi Province

  • วิชสุดา ร้อยพิลา
  • สิริพร ดงสิงห์
  • ศศิรินทร์ ขวัญตา
  • สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์

Abstract

                 บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล ต่อการเข้าใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท บริเวณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ เข้าใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท บริเวณสะพานข้าม แม่น้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (2) เปรียบเทียบ ความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการที่พัก ประเภทรีสอร์ท บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอ เมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถามคือ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาท่องเที่ยวบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว จำนวน 400 คน จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม พบว่า เพศชายมีมากกว่าเพศหญิงใน อัตราส่วน 61.20 ต่อ 38.80 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการ ที่พักประเภทรีสอร์ท บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล พนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่านักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญในด้านผลิตภัณฑ์ = 3.96 อยู่ในระดับมาก ในด้านราคา = 3.69 อยู่ในระดับมาก ในด้านการจัดจำหน่าย = 3.98 ในด้านการส่งเสริม การตลาด = 3.78 ในด้านลักษณะทางกายภาพ = 4.02 ในด้านบุคคลพนักงาน = 4.24 ในด้านกระบวนการ ให้บริการ = 4.05


Abstract
               This research aims to (1) study the Factors effecting the Resort Service Selection in The Areas of River Kwai Bridge Kanchanaburi. (2) Comparison of key factors influencing the selection service of the resort: Bridge of the River Kwai Kanchanaburi. The study was a quantitative research and used a survey questionnaire to collect data from 400. Found to be male rather than female sex ratio of 61.20 per majority of 38.80 between the ages of 20 – 29 years. Factors affecting access the resort style service around the Bridge of the River Kwai in Kanchanaburi. In many fieldes include product, price, place, promotion, physical, people and process. It is found that most tourists give importance to the product = 3.96, at hight level in price = 3.69, at hight level in place = 3.98, at hight level in promotion, = 3.78 at hight level in physical = 4.02, at hight level in people = 4.24 and in process = 4.05 

Author Biographies

วิชสุดา ร้อยพิลา

* อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

สิริพร ดงสิงห์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

ศศิรินทร์ ขวัญตา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Published
2018-08-27
How to Cite
ร้อยพิลา, วิชสุดา et al. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ท บริเวณสะพานข้ามแม่นํ้าแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 87-92, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/241>. Date accessed: 20 jan. 2020.