การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้อิทธิบาท 4 ในวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Development of Thai Writing Skills Using Four Basis for Success in Thai Class of Mattayomsuksa 3, Ladplakao Pittayakom School, Bangkok

  • ณัฐณรัณ คุ้มวงศ์
  • นพวรรณ ฉิมรอยลาภ

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา ทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้อิทธิบาท 4 ในวิชา ภาษาไทย 2) ประเมินทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้ อิทธิบาท 4 ในวิชาภาษาไทย โดยการผสมผสานวิธี วิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ระเบียบวิธี วิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนรวม 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเขียน รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลาทดลองสอน จำนวน 9 แผน เวลา 27 ชั่วโมง เป็นเวลา 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาผลคะแนนที่ได้จากการทำ แบบทดสอบประจำแผนการจัดการเรียนรู้ และ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียน สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐานการหาค่าเฉลี่ย เลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าร้อยละ (Percentage)
              ผลการศึกษาพบว่า
                           1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำหลักอิทธิบาท 4 มาพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย ในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 78.40/76.84
                           2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่นำหลัก อิทธิบาท 4 มาพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย ทำให้ นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจบทเรียนจุดประสงค์ของการเรียน และชอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยการใช้ อิทธิบาท 4


Abstract
              The purposes of this research were 1. To develop Thai writing skills using Four Basis for Success in Thai class of mattayomsuksa 3. 2.To assess Thai writing skills by using Four Basis for Success.
              The sample was mattayomsuksa 3 students in the second semester of the 2015 academic year at Ladplakao Pittayakom School, Bangkok. A class with 39 students was selected by purposive sampling. The research instruments were lesson plans and writing achievement test. The lesson plans 9 items and test were used in class for 27 hours, 3 hours per week for 9 weeks. The data were analyzed by mean and percentage.
              The results were as follows: 1. The lesson plans using Four Basis for Success in Thai class of mattayomsuksa 3 had their efficiency at 78.40/76.84. 2. Most students understood the purposes of learning and were satisfied with their Thai class. 

Author Biographies

ณัฐณรัณ คุ้มวงศ์

* สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นพวรรณ ฉิมรอยลาภ

** อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

Published
2018-08-27
How to Cite
คุ้มวงศ์, ณัฐณรัณ; ฉิมรอยลาภ, นพวรรณ. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้อิทธิบาท 4 ในวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 81-86, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/240>. Date accessed: 20 jan. 2020.