การบริการสาธารณะตามแนวทางพระพุทธศาสนา

Public Service Accordance Buddhist

  • พระครูอุดมจารุวรรณ จารุวํโส (คำไล้)

Abstract

บทคัดย่อ
            การบริการสาธารณะตามหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา ถือว่า เป็นการให้บริการประชาชนที่ ดีขึ้น นับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่องค์กรมหาชนแห่งหนึ่ง ของไทย หรือหน่วยงานในภาครัฐ ของระบบราชการ ไทยทั้งหลาย ย่อมจะต้องมีบางส่วนบางหน่วยงานที่ ยังไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนที่ไป ขอรับบริการที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจได้สมบูรณ์ แบบ แต่หากได้มีการนำเอาหลักธรรมคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ได้ แก่ หลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการจะทำให้เกิด ประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นที่พึงพอใจของ ประชาชนผูรั้บบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถนำหลัก ธรรมคำสอนในส่วนอื่นๆ นำมาประกอบประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มเติมอีกได้ด้วย จะทำให้ เกิดประสิทธิภาพในการใหบ้ ริการตอ่ ประชาชนผูรั้บ บริการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
abstract
             Public service principle in Buddhism are considered as serving the public good. Since that is the subject of a public organization, one of Thailand. And agencies in the public sector Thailand do Bureaucratic There will always be some, some agencies can’t meet the needs of the public to obtain access to the complete satisfaction. If you have adopted the principles of the teachings of the Buddha are applied. Sangahavatthu four main object of the service will be effective in providing a wide range of public services can also be used in other doctrinal. Attributed applications to further promote it. Allows efficient in providing service to the public complete.

Author Biography

พระครูอุดมจารุวรรณ จารุวํโส (คำไล้)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Published
2018-02-19
How to Cite
จารุวํโส (คำไล้), พระครูอุดมจารุวรรณ. การบริการสาธารณะตามแนวทางพระพุทธศาสนา. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 56-64, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/24>. Date accessed: 23 july 2019.