พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของนักท่องเที่ยวในชุมชนเก่าริมนํ้าจันทบูร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

Behaviors of tourist in The old town Chanthaboon Waterfront, Capital District, Chanthaburi Province towards Coffee shops

  • นิพนธ์ อังศุธีรกุล
  • ธณัฏพงษ์ ศรีเรืองสมบัติ
  • ผกาภรณ์ บุสบง
  • บรรเลง อินจันทร์

Abstract

             บทวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้ บริการร้านกาแฟของนักท่องเที่ยวในชุมชนเก่าริมน้ำ จันทบูร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ทราบถึงพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของ นักท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ที่มีผลต่อการใช้บริการ ร้านกาแฟของนักท่องเที่ยวในชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร อำเภอเมือง โดยใช้นักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการร้านกาแฟ ในชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูรอำเภอเมืองจันทบุรีโดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประชากร 100 คน จำนวน 80 ตัวอย่าง แล้วนำผลข้อมูลที่รวบรวมได้มาทำการ วิเคราะห์ผลการศึกษา โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยทั่วไป เป็น เพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 20 – 29 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รายได้ เฉลี่ย 15,001 – 20,000 บาทมีการเดินทางมาจากจังหวัด ระยอง เดินทางมากับเพื่อน มีวัตถุประสงค์ในการ เดินทางเพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อน และมีปัจจัยที่ส่งผล ต่อการเข้าใช้บริการร้านกาแฟผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ รองลงมาคือ บรรยากาศและการตกแต่งร้านกาแฟ


Abstract


           This study was survey research aimed to study Behaviors of tourist in The old town Chanthaboon Waterfront, Capital District, Chanthaburi Province to wards Coffee shop. The effect on the selecting of Thai tourist. Only 400 people came to visit in The Old Town Chanthaboon Waterfront were purposively sampled as the samples in the study.The standardized questionnaire was used as the instrument with reliability value was used to collect data. Percentages and means. The results found that the majority of samples were females, 20 – 29 years old, single status, self-employed, with educational background bachelor degree. In additional, receive income per month 15,001 – 20,000 bath, travel from Rayong Province, travel with friends, purpose to travel or leisure, the sample’s satisfaction toward the choosing Coffee shops through online media channels, secondly shop decoration. 

Author Biographies

นิพนธ์ อังศุธีรกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

ธณัฏพงษ์ ศรีเรืองสมบัติ

นักวิชาการอิสร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผกาภรณ์ บุสบง

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา บัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

บรรเลง อินจันทร์

อาจารย์ประจำ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Published
2018-08-27
How to Cite
อังศุธีรกุล, นิพนธ์ et al. พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของนักท่องเที่ยวในชุมชนเก่าริมนํ้าจันทบูร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 75-80, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/238>. Date accessed: 20 jan. 2020.