ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Factors Affecting Village Development in Sub-district Khampia, Phochai District, Roi-et Province

  • สิทธิพรร์ สุนทร
  • รัชนิดา ไสยรส

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่ส่งผลการพัฒนาหมู่บ้านในตำบล ขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) ความสัมพันธ์ ระหว่างความเข้มแข็งกับการพัฒนาหมู่บ้านในตำบล ขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 3) ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลขามเปี้ย อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยผ่านการตรวจสอบ ของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และได้ค่าความเชื่อมั่น 0.885 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยคือประชาชนผู้เป็นหัวหน้า ครัวเรือนหรือตัวแทนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด จำนวน 1,025 ครัวเรือน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 288 ครัวเรือน ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973: 727) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดยวิธี Stepwise ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
             ผลการวิจัยพบว่า
             1. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความเข้มแข็ง กับการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เท่ากับ .727
             2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหมู่บ้านในตำบล ขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวน 4 ตัว ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชน ด้านการบริหารจัดการชุมชน ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถอธิบายตัวแปร คือ ตัวแปรความเข้มแข็งกับการพัฒนาหมู่บ้านในตำบล ขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อยละ 84.90 มีค่า R2= .849 และมีค่าของ F เท่ากับ 212.226 ซึ่งมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรสมการชุดนี้ สามารถเขยี นสมการทำนายจากการวเิ คราะหถ์ ดถอยพหุ ตามสมการณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังต่อไปนี้
            สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
            Y = .359+ .168X1+ .062X2 +.157X6 +.512X7 
            สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
            Zr = .535Z7+ .253Z1+ .218Z6 +.116Z2
            3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน ในตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเรียงจากค่าความถี่จากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก คือ ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือ ของคนในชุมชน รองลงมาคือควรมีการพัฒนาแหล่งน้ำ ธรรมชาติ จะได้เอื้อประโยชน์ต่อการทำเศรษฐกิจ พอเพียงของทุกครอบครัวในชุมชน และชุมชนควรมี การทำการเกษตรปลอดสารพิษและทำเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำด้วยเศษอาหารและกากน้ำตาล ไว้ใช้ในครัวเรือนของตนเอง


Abstract


             The objectives of the research were to study factors affecting village development in Khampia sub-district, Phochai distict, Roiet province, relationship between community strength and village development, and to propose the recommendations to promote village development in the area of study. The research poppulation was 288 persons randomly selected from 1,025 heads of houses in the village in Khampia sub-district, Phochai distict, Roi-et province through Yamane’s simple random sampling. (Yamane 1973: 727) The study instrument was a set of self- administered questionnaires, examined by 3 experts with reliability at 0.885 and complied with the research objectives.The statistics applied for analysing data were frequency, mean, percentage, standard deviation,and the hypothesis was analyzed by Pearson’s product-moment correlation, and multiple regression analysis by stepwise, with the statistic significant level at .05.
             The results of the research were as follows:
             1. The relationship between community strength and village development in sub-district Khampia, Phochai distict, Roi-et province, as a whole was rated at high level (.727).
            2. The four independent, predictor variables affecting village development in sub-district Khampia, Phochai distict, Roiet province were community economies, community resources management, community administration, and safety and security of lives and assets which could explain village development in sub-district Khampia, Phochai Distict, Roi-et province in the area of study with statistically calculated and revealed at 84.90 percent with R2= .849 and the value of F = 212.226 with the statistic significant level at .05. This set of prediction formular could be put in multiple regression with standard as follows;
            Formular in score
            Y = .359+ .168X1+ .062X2 +.157X6 +.512X7
            Standard Formular in score
            Zr = .535Z7+ .253Z1+ .218Z6 +.116Z2
            3. The first three recommendations regarding factors enhancing community strength in sub-district Khampia, Phochai distict, Roi-et province in descending order of degree were the unity and cooperation of the people in communities, natural water resources development for self-sufficient economy of every household, and organic cultivation by using discarded food and molasses in the community.

Author Biographies

สิทธิพรร์ สุนทร

* อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รัชนิดา ไสยรส

** อาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Published
2018-08-27
How to Cite
สุนทร, สิทธิพรร์; ไสยรส, รัชนิดา. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 67-74, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/237>. Date accessed: 20 jan. 2020.