แรงจูงใจที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Motivation Affecting the Competencies of Teacher and Educational Personnel in the Offi f ice of Roi-et Primary Educational Service Area 3

  • รัชนิดา ไสยรส
  • สิทธิพรร์ สุนทร

Abstract

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 2) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 และ 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อำนวยการและ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 1,998 คน คำนวณขนาด กลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1973 : 727) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 334 คน และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการ วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดยวิธี Stepwise ที่นัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05


            ผลการวิจัยพบว่า
           1. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจ กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมมีค่า ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ .686
           2. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวน 4 ตัว ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของ งานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ในตำแหน่งหน้าที่ สามารถอธิบายตัวแปร คือ ตัวแปร แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 50.40 มีค่า R2= .504 และมีค่าของ F เท่ากับ 83.414 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปร สมการชุดนี้สามารถเขียนสมการทำนายจากการวิเคราะห์ ถดถอยพหุตามสมการณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนน มาตรฐานได้ ดังต่อไปนี้
           สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
            Y = .1.758+ .199X2+ .150X3 +.091X4 +.083X5
            สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
            Zr = .350Z2+ .310Z3+ .216Z4 +.148Z5


            3. ข้อเสนอแนะต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีดังนี้ ควรมี การส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่น การ อบรม การศึกษาต่อ สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น ควรมี การรณรงค์หรือสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญ ของการทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นทีม ส่งเสริม หลัก ธรรมาภิบาลให้ครูและผู้บริหารโรงเรียน ส่งเสริมความ เป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการพิจารณาความดีความชอบ ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ในเรื่องระเบียบ กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ ราชการ เช่น งานพัสดุ งานการเงิน เป็นต้น 


Abstract
              The objectives of the research were to study motivations affecting the competencies of teachers and educational personnel in the Office of Roi-et Primary Educational Service Area 3, the level of motivations affecting their competencies, and to propose the recommendations to promote their work performances. The research poppulation was 334 persons randomly selected from 1,998 high ranking educational administrators and teachers in the area of study, and the sample size was determined by resorting to Yamane’s formula. The statistics applied for analysing data were frequency, mean, percentage, standard deviation,and the hypothesis was analyzed by Pearson’s product-moment correlation, and multiple regression analysis by stepwise, with the statistic significant level at .05. 
       The results of the research were as follows:
      
1. The relationship between motivations and competencies of teachers and educational personnel in the Office of Roi-et Primary Educational Service Area 3, as a whole was rated at medium level (.686).
       2. The four factors affecting the competencies of teachers and educational personnel in the Office of Roi-et Primary Educational Service Area 3 were recognition, job charactors, responsibilities and career path which could explain as motivating factors influencing the work performances of those personnel with statistically calculated and revealed at 50.40 percent with R2 = .504 and the value of F = 83.414 with the statistic significant level at .05. This set of prediction formular could be put in multiple regression with standard as follows
     Formular in score
     Y = 1.758+ .199X2+ .150X3 +.091X4 +.083X5
     Standard Formular in score
      Zr = .350Z2+ .310Z3+ .216Z4 +.148Z5
     
3. The recommendation for creating the morale in working performance Competency of Roi-et Primary Education Service Office Area 3 . Were ad follows; There should be morale creation such as training, higher ecucation, welfare and other. The campaign or to be conscious of working for participation team. to support about good governance for school administrators, teachers, fairness and participation to examine of positive contributions. To support teachers and educational personnel knowledge about law and regulation of work performance such as material work and monetary etc.

Author Biographies

รัชนิดา ไสยรส

* อาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สิทธิพรร์ สุนทร

** อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรสาขาการจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Published
2018-08-27
How to Cite
ไสยรส, รัชนิดา; สุนทร, สิทธิพรร์. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 31-40, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/236>. Date accessed: 20 jan. 2020.