การจัดทำผังแม่บทเมืองประวัติศาสตร์รัฐสุพรรณภูมิ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Making A Master Plan for Suphanburi Ancient City by Participatory Method Muang-Suphanburi Sub Province, Suphanburi Province

  • ฉันทัส เพียรธรรม

Abstract

                 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำผังแม่บท และแผนจัดกำรมรดกทำงประวัติศำสตร์รัฐสุพรรณภูมิ โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม ผลกำรวิจัยมีเนื้อหำ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง ประกอบด้วยกำร สำระสำคัญทำงประวัติศำสตร์รัฐสุพรรณภูมิ ในช่วง พุทธศตวรรษที่ 19 - 20 สำระสำคัญเหล่ำนี้จะประกอบด้วย บุคคล เหตุกำรณ์ สถำนที่ รวมถึงศิลปกรรมเจดีย์ ซึ่งชี้ ให้เห็นถึงควำมสำคัญของรัฐสุพรรณภูมิที่มีขอบเขต อำนำจในบริเวณภำคกลำงฝั่งตะวันตก และมีกลุ่มผู้นำ ทำงกำรเมือง ซึ่งต่อมำได้เข้ำไปมีอิทธิพลทำงกำรเมือง กำรปกครองของกรุงศรีอยุธยำในช่วงสมัยตอนต้นและ ตอนกลำง โดยมีพระมหำกษัตริย์อยุธยำที่สืบมำจำกผู้นำ รำชวงศ์สุพรรณภูมิถึง 13 พระองค์ ส่วนที่สอง เป็นกำร นำเอำสำระสำคัญในส่วนแรกมำผนวกเข้ำกับประเด็น กำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ โดยออกแบบเป็นคุณค่ำ 3 ประกำร คือ คุณค่ำทำงนิเวศวัฒนธรรม คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ เศรษฐกิจกำรเมือง และคุณค่ำทำงศิลปกรรมและคติ ควำมเชื่อ คุณค่ำทั้ง 3 ประกำรนี้ถูกใช้เป็นโครงเรื่อง (Theme) ในกำรพัฒนำและอนุรักษ์เมืองประวัติศำสตร์ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ไปพร้อมกัน ส่วนที่สำม เป็นผังแม่บทเมืองประวัติศำสตร์ โดยผัง แม่บทจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนพื้นที่หลัก (Core Area) และส่วนพื้นที่รอง (Related Area) ในส่วน พื้นที่หลัก ผู้วิจัยเสนอแนะให้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้ำ วัดพระรูป วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ วัดป่ำเลไลยก์ ท่ำน้ำ บริเวณหน้ำวัดพระรูป ทำงสัญจรระหว่ำงวัดสำคัญต่ำง ๆ แนวกำแพงเมือง-คูเมือง-ป้อม เป็นต้น ส่วนพื้นที่รอง ผู้วิจัยเสนอแนะให้ปรับปรุงพื้นที่ในกำแพงเมือง วัดสุวรรณภูมิ วัดกุฎีสงฆ์ วัดพึ่ง วัดชุมนุมสงฆ์ ฯลฯ โดยใช้ แนวทางเดียวกับพื้นที่หลัก แต่ประยุกต์ให้เหมาะสม
               งานวิจัยนี้เป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิด กระบวนการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น โดยเป็น การนำเอาทุนทางประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมที่มีใน ท้องถิ่นมาใช้ ทั้งนี้หากภาคีที่เกี่ยวข้องช่วยกันขับเคลื่อน ก็ยิ่งทำให้เกิดกระแสการพัฒนาและอนุรักษ์ อันจะ นำไปสู่โครงการต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ทำให้เมืองเก่า สุพรรณบุรีกลายเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า โดยเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่มี ความสำคัญ

Abstract


                Through the participatory process, this research aimed to provide the Master Plan and Historical Heritage Management Plan of Historical City of Suphanburi Ancient Kingdom called ‘Suphannabhume’. The research divided into four parts. The first part was on overall historical knowledge, covering people, place, art and culture. Suphannabhume was a kingdom during 14-15th century, located in Middle West of Siam. Its leaders played important roles to the history, as they gradually expanded the economic political power and later became the king of Ayutthaya.
                The second part was about to set an overall theme of Historical City. Base on historical knowledge in previous part, the research generated the overall theme consisting of three values: ecological and cultural value, historical value, and art and cultural value. This theme was used as inspiration to make the Master Plan. The third part was to make the Master Plan and Historical Heritage Management Plan. In the Master Plan, the most significant historical area as called Core Areas and less significant historical area as called Related Areas were defined. The Core Areas were the places such as Wat Pra Roop, Wat Pra That, Wat Pa, City Wall, etc. The Related Areas were the places such as Wat Suwannabhumi, Wat Kudee Song, Wat Phung, etc. At the end, the research had attempt to encourage local community participation. It tried to turn historical heritage into social and economic capital. Thus, it needs cooperation of relevant stakeholders to make it success, to make Suphanburi Old City become beautiful Suphannabhume Ancient City as learning space for young and historical place for tourist.

Author Biography

ฉันทัส เพียรธรรม

สาขาวิชาพัฒนาเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Published
2018-08-27
How to Cite
เพียรธรรม, ฉันทัส. การจัดทำผังแม่บทเมืองประวัติศาสตร์รัฐสุพรรณภูมิ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 14-30, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/234>. Date accessed: 20 jan. 2020.