Return to Article Details ศึกษาลักขณูปนิชฌานในการเจริญวิปัสสนาภาวนา ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท Download Download PDF