ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของครูโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Students support system strategy Kaeha Tungsonghong Withaya 2 Secondary School Laksi Service Area Office, Bangkok

  • ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ
  • วัชระ สินธารา
  • สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์
  • บรรเลง อินทร์จันทร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของครูโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2) สภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3) สร้างและประเมินยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้แบบของการวิจัยและพัฒนาโดยผสมผสานระหว่างเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงปริมาณประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 40 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์ระดับลึก 11 คน 2) กลุ่มผู้เข้าร่วมระดมสมอง 20 คน 3) กลุ่มผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ระดับลึก 2) ประเด็นการระดมสมอง 3) ประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า


  1. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ในภาพรวมทั้งหมดความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.61 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นรายข้อพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ในภาพรวมมีระดับมากที่สุด ด้านการคัดกรองนักเรียนในภาพรวมมีระดับมาก ด้านการส่งเสริมนักเรียนในภาพรวมมีระดับมาก ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายข้อในภาพรวมมีระดับมาก ด้านการส่งต่อนักเรียนในภาพรวมมีระดับมาก

  2. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า 1) ด้านรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่ การสอบถามข้อมูลจากผู้เรียนจะได้รับคำตอบที่ไม่ตรงตามความจริง การประชุมผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือเท่าควร 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน ได้แก่ ไม่มีการส่งข้อมูลต่อเนื่อง ในแต่ละระดับชั้น ไม่มีแบบคัดกรองที่แน่นอน 3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน ได้แก่ นักเรียนไม่มีวินัยและความรับผิดชอบ ผู้ปกครองขาดการเอาใจใส่ดูแล นักเรียนขาดวินัยในตนเอง ขาดการดูแลควบคุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4) ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา ได้แก่ นักเรียนมีจำนวนมาก ครูดูแลและแก้ปัญหาได้ไม่ครบทุกคน การขาดเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 5) ผลการศึกษาด้านการส่งต่อนักเรียน ได้แก่ ขาดความต่อเนื่องในการส่งต่อข้อมูล ไม่มีความต่อเนื่องในการส่งต่อข้อมูลในบางราย ครูมีเวลาน้อยในการปฏิบัติงานสภาพครอบครัวของนักเรียนที่ไม่เอื้ออำนวย

  3. ผลการสร้างและประเมินยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของครูโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 พบว่า 1) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) ด้านการคัดกรองนักเรียน (3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน (5) ด้านการส่งต่อนักเรียน 2) ผลประเมินยุทธศาสตร์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรฐานย่อยคือ (1) มาตรฐานการนำไปใช้ประโยชน์ (2) มาตรฐานความเป็นไปได้ (3) มาตรฐานความเหมาะสม (4) มาตรฐานความถูกต้อง ประกอบด้วย ชื่อยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์

 


Abtract


 


The purposes of this research were to study, 1] The satisfaction level of students to student support system of Kaeha Tungsonghong Withaya 2 Secondary School Laksi Service Area Office, Bangkok. 2] The problem of Students support system of Kaeha Tungsonghong Withaya 2 Secondary School. 3] The strategy planning and evaluate strategy of students support system of Kaeha Tungsonghong Withaya 2 Secondary School. The type of this research was research and development by mixed methodology between quantitative and qualitative. Population of quantitative were secondary school students 144 persons. The instrument chose to collect the data were questionnaires. The statistics used were percentage, mean and standard deviation. Key informant of qualitative research 40 persons were 3 groups 1] Indepth interview 11 persons, 2] Brain storming for 20 persons, 3] Focus group discussion for 9 persons. The instrument chose to collect the data were 1] Indepth Interview, 2] Brain Storming issue, and 3] Focus group discussion issue, the data were analyzed by content analysis.


The results were as follows:


  1. The satisfaction level of students to student support system of Kaeha Tungsonghong Withaya 2 Secondary School Laksi Service Area Office, Bangkok were found that overall at medium level equivalent to 48.61 %. Recognition of teacher to students individually for oversall at highest level. Students selection for overall at high level. Students support for overall at high level. Students protection and problem solving for overall at high level. Students transference for overall at high level.

  2. The problem of student support system of Kaeha Tungsonghong Withaya 2 Secondary School Laksi Service Area Office, Bangkok were found that 1] Recognition of teacher to students personally such as students interview were not real answer and parent meeting were not enough Cooperation 2] Students selection such as there were not transference continuously, there were not certain of selection system 3] Students support such as students were lack of discipline and responsibility, parent were lack of attentiveness, there were lack of behavior conduct and improvement 4]  Students protection and problem solving such as many of students so, teachers could not take care all of them fully, students were absent in the class continuously 5]  Students transference such as there were not continue in student information transference, teachers were lack of time management, unfavorable situation of students family

  3. The strategy planning and evaluation of student support system of Kaeha Tungsonghong Withaya 2 Secondary School Laksi Service Area Office, Bangkok were found that there were strategy formulation for 5 aspects such as 1] Students recognition personally, 2] Students selection, 3]  Students support, 4]  Students protection, and problem solving, 5]  Students transference. Strategy evaluation were found that there were 4 standards such as 1]  Utilization standard 2]  Feasibility standard 3]  Appropriate standard 4] Accuracy standard included strategy name, vision, mission, target and tactics.

 


 

Author Biographies

ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ

อาจารย์ประจำสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วัชระ สินธารา

นักวิชาการอิสระ

สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

บรรเลง อินทร์จันทร์

อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Published
2018-08-27
How to Cite
สามารถ, ดร.ภาณุพงศ์ et al. ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของครูโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 218-228, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/204>. Date accessed: 20 jan. 2020.