ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมโครงการบ้านคุณธรรมนำสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

The Opinion to Meditation Practice of the Practitioners in Dhamma Happy House Project, Division of Public Health and Environment of Rangwai Sub-District Municipality, Phanomthuan District, Kanchanaburi Province

  • พระปลัดวิสันติ วิปุโล (นีระวงศ์)

Abstract

บทคัดย่อ
           วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติ ธรรมโครงการบ้านคุณธรรมนำสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบ ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติธรรมโครงการบ้าน คุณธรรมนำสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี ของผู้ปฏิบัติธรรมที่มี เพศ อายุ การ ศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรสต่าง กัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ ธรรมโครงการบ้านคุณธรรมนำสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประชากรที่ใช้ในการ วิจัย คือ ผู้ปฏิบัติธรรมโครงการบ้านคุณธรรมนำสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลราง หวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กำหนด ขนาดกลุม่ ตัวอยา่ งจากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 136 คน แลว้ ใชวิ้ธีการสุม่ ตัวอยา่ งแบบงา่ ย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากอย่างไม่ทดแทน (Loppery Method) ตามบัญชีรายชื่อของผู้ปฏิบัติ ธรรมที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการบ้านคุณธรรมนำสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลราง หวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เครื่อง มือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา 2) สถิติ เชิงอนุมาน ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 จะทำการทดสอบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของฟิชเชอร์ การ วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทางสถิติ ส่วนข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
           สรุปผลของการวิจัยพบว่า
          1. ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติธรรมของ ผู้ปฏิบัติธรรม โครงการบ้านคุณธรรมนำสุข กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจาก มากไปหาน้อยแล้วด้านวิทยากรมีค่ามากที่สุด รองลง มาเป็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านเงินทุน และด้าน สถานที่ ตามลำดับ 
          2. ผู้ปฏิบัติธรรมโครงการบ้านคุณธรรมนำสุขที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติ ธรรม โครงการบ้านคุณธรรมนำสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดย รวมทั้ง 4 ด้านไม่ แตกต่างกัน ในส่วนที่มีอายุ และการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติธรรมโครงการดังกล่าว ต่างกัน กล่าวคือ ในส่วนผู้ปฏิบัติธรรมที่มีช่วงอายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติธรรมโดยรวม ที่ต่างกันในด้านวิทยากร และด้านเงินทุน ผู้ปฏิบัติ ธรรมที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็นที่ต่างจาก ผู้ปฏิบัติธรรมทุกช่วงอายุ และ ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีการ ศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นที่ต่างจากผู้ปฏิบัติธรรมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และสูง กว่ามัธยมศึกษา
          3. ผู้ปฏิบัติธรรมโครงการบ้านคุณธรรมนำสุขมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ด้านสถานที่ คือ เจ้าของสถานที่ควรจัดสถานที่ให้เรียบร้อย เพื่อความไม่แออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ด้านวิทยากร คือควรมีวิทยากรรูปอื่นมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความรู้บ้าง 3) ด้านเงินทุน คือ ควรมีการจัดหาเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินโครงการ 4) ด้านการบริหารจัดการ คือ ควรตั้งคณะทำงานเพื่อแบ่งเบาผู้รับผิดชอบโครงการ


ABSTRACT
           The objectives of this thesis were as follows: 1) to study the opinion to meditation practice of the practitioners in Dhamma Happy House Project, Division of Public Health and Environment of Rangwai Sub-district Municipality, Phanomthuan District, Kanchanaburi Province, 2) to compare the opinion to meditation practice of the practitioners in Dhamma Happy House Project, Division of Public Health and Environment of Rangwai Sub-district Municipality, Phanomthuan District, Kanchanaburi Province according to differentiation of their sexes, ages, educations, and marital statuses, and 3) to collect the suggestions concerning the opinion to meditation practice of the practitioners in Dhamma Happy House Project, Division of Public Health and Environment of Rangwai Sub-district Municipality, Phanomthuan District, Kanchanaburi Province. The populations used in this research were the practitioners in Dhamma Happy House Project, Division of Public Health and Environment of Rangwai Sub-district Municipality, Phanomthuan District, Kanchanaburi Province. 136 samples obtained by Krejcie and Morgan table through simplerandom sampling Loppery method. The instrument for data collecting was close ended and open ended questionnaire, and they were analyzed by descriptive statisticsandinferential statistics. If statistically significant difference was found at 0.05, it would be tested in pair by means of Significant Difference (LSD) method. The data were analyzed by instant computer program and the suggestions by content analysis. The results of the research were found as follows:
           1. The levels of opinion on meditation practice of the practitioners in Dhamma Happy House Project, Division of Public Health and Environment of Rangwai Sub-district Municipality, Phanomthuan District, Kanchanaburi Province in 4 aspects were high in overall. When considering by aspect with the mean ranking from high to low, instructor came first and followed by management, buget and location respectively.
           2. The practitioners in with different sexes, monthly incomesand marital statuses had no significantly different levels of opinions toward meditation practice in Dhamma Happy House Project. The practitioners with different ages had different levels of opinions on instructors and budgets, and those with age below 20 years and elementary educational backgrounds had different levels of opinions.
          3. The practitioners in Dhamma Happy House Project had suggestions as follows: 1) Location; the place should be clean, tidy and have enough space for activities, 2) Instructor; there should be a rotation of the instructors, 3) Budget; the budget should be subsidized by government and private sectors, and 4) management; a working team should be set up to assist the leader of the project.

Author Biography

พระปลัดวิสันติ วิปุโล (นีระวงศ์)

สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Published
2018-02-19
How to Cite
วิปุโล (นีระวงศ์), พระปลัดวิสันติ. ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมโครงการบ้านคุณธรรมนำสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 9-22, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/20>. Date accessed: 23 july 2019.