ศึกษาการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตด้วยหลักคำสอนเรื่องทุกข์ในพุทธปรัชญา เถรวาท

A Study of the Deveopment of the Quality of Life by the Doctrine of Suffering on Theravada Buddhist Philosophy

  • พระเจริญ ทนฺตจิตฺโต

Abstract

                วิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษาการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตด้วยหลักคำสอนเรื่องทุกข์ในพุทธปรัชญา เถรวาท” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาทุกข์ในพุทธปรัชญา เถรวาท 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน พุทธปรัชญาเถรวาท และ 3) เพื่อวิเคราะห์การพัฒนา คุณภาพชีวิตด้วยหลักคำสอนเรื่องทุกข์ในพุทธ ปรัชญาเถรวาท ผลการศึกษาพบว่า
               ความยึดมั่นในขันธ์ 5 เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เพราะสัตว์ที่เกิดมามีธาตุขันธ์หนีไม่พ้นความทุกข์ และความทุกข์มีรากเหง้าของกิเลสอีก คือ โลภะ โทสะ และ โมหะ ไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์เท่านั้นที่มี ความทุกข์ แต่หมายเอาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียน ว่ายตายเกิดในสังสารวัฏทั้งหมด
               ทุกคนสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจไปสู่ความเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตนเองความ สุขหรือความทุกข์ไม่ได้มาจากการอ้อนวอนร้องขอ จะ ต้องฝึกฝนตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อ ออกจากกองทุกข์ดว้ ยวิธีการสรา้ งปญั ญาในการอยู่ กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริง และ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ไปถึงจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน
               การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคำสอนเรื่อง ทุกข์ในพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นการกำหนดรู้ ทำความเข้าใจปัญหาสภาวะที่เป็นทุกข์อย่างตรง ไปตรงมาตามความเป็นจริงเป็นการเผชิญหน้ากับ ปัญหาสิ่งที่ควรละกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ เป็นการแก้ปัญหาที่เหตุทำให้แจ้งภาวะดับทุกข์ เข้า ถึงภาวะที่ไรป้ ญั หาที่เปน็ จุดมุง่ หมาย ฝกึ อบรมปฏิบัติ ตามทางเพื่อให้ถึงความดับแห่งทุกข์


 ABSTRACT
               The thesis title : “A study of the development of the quality of life by the doctrine of suffering on Theravada Buddhist Philosophy” was the qualitative research and documentary research methodology. The objectives of this research were: 1) to study of suffering (Dhukka) on Theravada Buddhist Philosophy, 2) to study of the development of the quality of life on Theravada Buddhist Philosophy and, 3) to analyze the development of the quality of life by the doctrine of suffering on Theravada Buddhist Philosophy. The results of the study were as follows: The clinging to the five groups of ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคำสอน เรื่องทุกข์ในพุทธปรัชญาเถรวาท A Study of the Deveopment of the Quality of Life by the Doctrine of Suffering on Theravada Buddhist Philosophy 
               existence is suffering (Dhukka) because all living creatures who had rebirths must be have suffering of elements and five groups of existence. The suffering including source of passion viz. greed, hatred, and delusion. The suffering not come to human being only but it will be happening to all living creatures who had rebirths in Samsara.
               Everyone can develop the quality of life to become the completely human by assiduity. The happiness and sadness but must to practice themselves to self-sufficient for stay without suffering by wisdom, the wisdom make it to stay with suffering truly understand them and to development of the quality of life for achieve a final goal that is Nivarana.
               A study of the development of the quality of life by the doctrine of suffering on Theravada Buddhist Philosophy was knowing mindfulness to suffering condition by truly, to face a problems and leave out the cause of suffering, the right solve in the right problems, to deeply see suffering condition, there is no problems, to practice along with the path leading to the cessation of suffering.

Author Biography

พระเจริญ ทนฺตจิตฺโต

สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Published
2018-02-19
How to Cite
ทนฺตจิตฺโต, พระเจริญ. ศึกษาการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตด้วยหลักคำสอนเรื่องทุกข์ในพุทธปรัชญา เถรวาท. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 1-8, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/19>. Date accessed: 23 july 2019.