การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของเทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Promotion of Information Technology for Administration of Bang Bua Thong Town Municipality Nonthaburi Province.

  • อภิชาติ ศิริบุญญกาล
  • วัชราภรณ์ กลิ่นภู่
  • วิชิต ชัยเดชะ
  • นิรัตน์ เพชรรัตน์

Abstract

                บทความวิชาการ เรื่องการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของเทศบาล บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change) แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เพื่อใช้อธิบายวิธีการและเหตุผลการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยใหม่ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์การ โดยเพื่อศึกษาถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของเทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้วิจัยและวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการใช้เป็นทางเลือกสำหรับอธิบายความตั้งใจ และพยากรณ์พฤติกรรมมนุษย์ในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


 An article on the promoting the use of information technology for administration of Bang Bua Thong Municipality. Nonthaburi Introduce the concept of organizational change. Organizational Change: The concept of adoption of information technology and Information Technology (IT) to describe how and why new information technology is being used by an individual or organization. To study the promotion of information technology for the administration of Bang Bua thong Municipality. Nonthaburi this is a guideline that allows people to study and analyze human behavior as an alternative to explaining their intentions. The human behavior in accepting the use of information technology is more effective.


 

Author Biographies

อภิชาติ ศิริบุญญกาล

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข

วัชราภรณ์ กลิ่นภู่

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข

วิชิต ชัยเดชะ

อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

นิรัตน์ เพชรรัตน์

อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Published
2018-08-22
How to Cite
ศิริบุญญกาล, อภิชาติ et al. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของเทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 267-273, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/183>. Date accessed: 20 jan. 2020.