การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบในการจัดการวิสาหกิจชุมชนไทย

The Confirmatory factor analysis of the model for the Community Enterprise Management in Thailand

  • จิตรลดา เพลิดพริ้ง Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

Abstract

บทคัดย่อ


           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบในการจัดการวิสาหกิจชุมชนไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามไปยังประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของประเทศไทย อันดับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555-2558 กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 169 แห่ง ที่กำหนดโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan ค่าความเชื่อมั่นระดับ 0.05 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า โดยองค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรทั้งหมด 9 ตัว ประกอบด้วย  กิจกรรมหลัก ช่องทางการจำหน่ายสินค้า การเสนอคุณค่า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรหลัก พันธมิตรหลัก การจัดการโครงสร้างต้นทุน กลุ่มลูกค้า และ กระแสรายได้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ .827,.810,.801,.797,.758,.758,.740.737,.700 ตามลำดับ  องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรทั้งหมด 6 ตัว ประกอบด้วย การใช้ความรู้ การกระจายความรู้ การกำหนดความต้องของความรู้ในการจัดการวิสาหกิจชุมชน การตรวจสอบและติดตามความรู้ การสร้างและจัดหาความรู้ และ การจัดเก็บความรู้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ .894,.885,.881,.862,.827,.743 ตามลำดับ องค์ประกอบที่ 3  มีตัวแปรทั้งหมด 7 ตัว ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ตราสินค้า ภาวะผู้นำ กลยุทธ์การจัดการความรู้ คน(ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนและสมาชิก) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ความรู้หรือภูมิปัญญา  และวัฒนธรรมองค์กร/ชุมชน มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ .846,.842,.835,.826,.782,.767,.748 ตามลำดับ ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ชุดความรู้ และพัฒนาโครงสร้างความรู้เชิงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนต่อไป


Abstract


        This study aimed to analyze the confirmatory factor analysis of knowledge management and business enterprise management process. This study was based on the quantitative approach. The questionnaires were sent out to the leaders of the community enterprise who won the excellent prize during 2012-2015 and the other 169 communities. The data was analyzed by using the table of Krejcie and Morgan with the confidential level of 0.05 and using the confirmatory factor analysis. The results showed that in the business process factor which consisted of 9 variables, including key activities, channels, value propositions, customer relationship, key resources, key partners, cost structure, customer segment, and revenue streams, the factor weights for each variable were 0.827, 0.810, 0.801, 0.797, 0.758, 0.758, 0.740, 0.737, and 0.700, respectively. The factor weights for the knowledge management factor, which had 6 variables, were presented as follows; knowledge utilization (0.894), knowledge sharing and distribution (0.885), knowledge identification (0.881), knowledge monitoring and evaluation (0.862), knowledge development (0.827), and knowledge storage (0.743). The third factor consisted of 7 variables, including brand image, leadership, knowledge management strategy, human resource (the leader of the community enterprise, the community enterprise committee and the members), information technology and communication, knowledge or wisdom, and organizational/community culture. These variables had the factor weight of 0.846, 0.842, 0.835, 0.826, 0.782, 0.767, and 0.748, respectively. The results from this study were useful for domain and knowledge structure for the community enterprise management.


 


 


 

Published
2018-08-22
How to Cite
เพลิดพริ้ง, จิตรลดา. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบในการจัดการวิสาหกิจชุมชนไทย. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 55-66, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/177>. Date accessed: 20 jan. 2020.