ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง

Factors Influencing the People’s Participation in Following Checking and Evaluating the Main Mission Performance of the Subdistrict Administrative Organization in Central Region Province Area

  • รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ รศ.ดร.สมชาย
  • ไชยา ยิ้มวิไล
  • สุรชัย ศิริไกร

Abstract

บทคัดย่อ


          การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน 1,099 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*Power  และได้มาโดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง


          ผลการวิจัยพบดังนี้ 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.03, S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางจำนวน 5 ด้าน ได้แก่  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ และอยู่ในระดับต่ำจำนวน 2 ด้านได้แก่  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ และด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ


              2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลางโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญ           มีจำนวน  7  ตัวแปร  โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยรวมมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่   ปัจจัยคุณลักษณะภาวะผู้นำ (x7 β = 0.22) ปัจจัยผลประโยชน์และสิ่งแลกเปลี่ยน (x4 β = 0.20) และปัจจัยการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง             (x3 β = 0.19)


 ABSTRACT


This research was a guantitative research which aimed to study the people’s participation in following checking and evaluating the main mission performance of the Subdistrict Administrative Organization in Central Region province area and the factors influencing the people’s participation in following checking and evaluating the main mission performance of the Subdistrict Administrative Organization in Central Region province area. Samples used in this research were people with elective rights, 1,099 samples sized by using the G*Power program. Instruments used in collecting the data were a five-rating scale questionnaire with the overall reliability value at 0.89. Statistics used were; Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Pearson’s Product Moment Correlation and Multiple Linear Regression Analysis.


The results of the research were as follows:


       1) The people’s participation level in following checking and evaluating the main mission performance of the Subdistrict Administrative Organization in Central Region province area in overall was found in medium level ( = 3.03, S.D. = 0.56). Consider in aspect, 5 aspects were found in medium level which were; Infrastructure aspect, Economic and Tourism Development aspect, Conserving Culture Tradition and Local knowledge aspect, Quality of life aspect and Community Social arrangement and order aspect. Also 2 aspects were found in low level which were; Environment Deveopment and Nature Conserving aspect and Organization Development and Management aspect.


       2) Factors influencing the people’s participation in following checking and evaluating the main mission performance of the Subdistrict Administration Organizative in Central Region province area in overall statistically were found in 7 factors. The most 3 influencing factors arranged by order from most to least were; Ledership Characteristic factor (x7 β = 0.22), Benefit and Exchangeings factor (x4 β = 0.20) and Political Newa Perception factor (x3 β = 0.19)


 


 

Author Biographies

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, รศ.ดร.สมชาย

* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ไชยา ยิ้มวิไล

* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สุรชัย ศิริไกร

* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Published
2018-08-22
How to Cite
ภคภาสน์วิวัฒน์, รศ.ดร.สมชาย; ยิ้มวิไล, ไชยา; ศิริไกร, สุรชัย. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 41-54, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/176>. Date accessed: 20 jan. 2020.