การพัฒนาชุมชนแบบพี่งตนเองบ้านหนองตาไก้ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Community Development Self Reliance of Ban Nongtakai, Akat sub District, Akatumnuai District, Sakonnakhon Province.

  • ภาณุพงศ์ สามารถ, เพ็ญศรี บางบอน และคณะ

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการ พัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการ 3) เพื่อศึกษาปัญหา/ อุปสรรคในการพัฒ นาชุมชนแบบพึ่งตนเอง ประชากรคือ ผู้นำชุมชน จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ได้แก่แนวสัมภาษณ์เชิงลึ้กการสนทนา กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะหเ์นื้อหาและนำเสนอ แบบพรรณนาวิเคราะห์ 
               ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้มี  5 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ และสังคม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอผ้ามัดหมี่ การทำเครื่องจักสาน การทำเครื่องดักจับปลา การมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่นและรู้จักกับการใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่มีอยู่เกิดประโยชน์ การรวมกลุ่มกันเพื่อนำภูมิ ปัญญาในด้านต่าง ๆ มาพัฒนาเพื่อให้เกิดรายได้ 2) หลักการบริหารจัดการของชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่มีผู้นำที่มีความเข้มแข็งเสียสละ อดทน ทำประโยชน์เพื่อ ส่วนรวม ยึดหลักคุณธรรม มีความยึดหยุ่น ปรับหลักการทำงานให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมทำกิจกรรมในทุกๆ ด้านการมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบการทาํ งาน ของชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 3) ปัญหาการพัฒนา ได้แก่ดา้นสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านการเกษตร


 Abstract 
                  The purposes of this research were: 1) to study the development of community self-reliance and local knowledge of Ban Nong Ta Kai. Akat Amnuai. Sakon Nakhon 2) to study the principles of management. Village Nong Ta Kai. Akat Amnuai. Sakon Nakhon, and 3) to study the problems and obstacles in the development of community self-reliance. The sample of the study were community leaders, consisting of 13 samples The instrument of data collecting were In-depth interview and focus groups discussion. The data was analyzed by using content analysis and presented by descriptive analysis.
                   The finding results were as follows; 1) The development of community self-reliance. Self-reliant. There were 5 such as economic and technological resources. Psychological and social. Local wisdom such as weaving ground. Wisdom in making wicker Wisdom in making fish trap. The village Nong Ta Kai. Participation in conservation of the Wisdom to know the existence and use of local knowledge that is useful. Is to gather wisdom to do in various fields to achieve revenue Creation of public participation, which leads to sustainable development. 2) The principle of community management successful such as a strong leader sacrificed the interests of the whole patient. Integrity. The elasticity. Fine principles to suit the situation. Opportunity for all people to participate in all activities in order to post comments. Participation in decision making. And monitor the actions of the community. The various organizations. and 3 ) Development problems. such as social problems of developing economies. And agricultural development issues.

Author Biography

ภาณุพงศ์ สามารถ, เพ็ญศรี บางบอน และคณะ

*อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
**อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนคร
***นักวิชาการอิสระ

Published
2018-03-05
How to Cite
และคณะ, ภาณุพงศ์ สามารถ, เพ็ญศรี บางบอน. การพัฒนาชุมชนแบบพี่งตนเองบ้านหนองตาไก้ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 1-8, mar. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/175>. Date accessed: 23 july 2019.