ปัญจวัฒนคุณ, จิตศริณย์พร. " ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการขัดเกลากิเลสที่ปรากฏในสัลเลขสูตร." วารสาร บัณฑิตศาส์น [Online], 14.1 (2016): 1-11. Web. 20 Jul. 2019