แตงภู่, ศรีนวล, โสภักดี, เชาวฤทธิ์, AND วงศ์ไพศาลสิริกุล, ขวัญนภา. " การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนบ้านร่องหมากน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์" วารสาร บัณฑิตศาส์น [Online], Volume 16 Number 1 (27 August 2018)