แตงภู่, ., โสภักดี, ., & วงศ์ไพศาลสิริกุล, . 2018 Aug 27. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนบ้านร่องหมากน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสาร บัณฑิตศาส์น. [Online] 16:1