แตงภู่, ., โสภักดี, ., & วงศ์ไพศาลสิริกุล, . (2018). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนบ้านร่องหมากน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสาร บัณฑิตศาส์น, 16(1), 256-266. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/253