แตงภู่, ศรีนวล; โสภักดี, เชาวฤทธิ์; วงศ์ไพศาลสิริกุล, ขวัญนภา. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนบ้านร่องหมากน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 256-266, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/253>. Date accessed: 20 july 2019.