กรุยรุ่งโรจน์, นำ, AND เหรียญหล่อ, วัชรินทร์. " มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่" วารสาร บัณฑิตศาส์น [Online], Volume 16 Number 1 (27 August 2018)