กรุยรุ่งโรจน์, นำ, & วัชรินทร์ เหรียญหล่อ. " มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่." วารสาร บัณฑิตศาส์น [Online], 16.1 (2018): 248-254. Web. 23 Feb. 2020