กรุยรุ่งโรจน์, ., & เหรียญหล่อ, . (2018). มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่. วารสาร บัณฑิตศาส์น, 16(1), 248-254. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/252