กรุยรุ่งโรจน์, นำ; เหรียญหล่อ, วัชรินทร์. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 248-254, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/252>. Date accessed: 23 feb. 2020.