บรรณาธิการบริหาร

        พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ (ผศ.ดร.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รองบรรณาธิการ

        อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี บางบอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย
 • พระศรีวินยาภรณ์ (ดร.)                                         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาพุทธศาสน์ศึกษา)
 • พระมหาบุญไทย ปุญญมโน, (ดร.)                        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาพระพุทธศาสนาและปรัชญา)
 • พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.)                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาปรัชญา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ชัยมุสิก                       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขารัฐศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์                       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาพุทธศาสน์ศึกษา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี                   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาบริหารการศึกษา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาสังคมวิทยา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช หอมทวนลม                 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาปรัชญา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม คําเมืองแสน        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาปรัชญา)
 • ดร.สุมานพ ศิวารัตน์                                              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาพุทธศาสน์ศึกษา)
กองบรรณาธิการภายนอก
 • พระมหาโพธิวงศาจารย์                                         ราชบัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา)
 • พระราชปัญญากวี (ศ.ดร.)                                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาพระพุทธศาสนา)
 • พระสุธีธรรมานุวัตร (ผศ.ดร.)                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาบาลีสันสกฤต)
 • ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คําดี                                  ราชบัณฑิต (สาขาปรัชญา)
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณแสง จันทร์งาม                 (ข้าราชการเกษียณ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาปรัชญา)
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์         (ข้าราชการเกษียณ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาปรัชญา)
 • ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ                                     (ข้าราชการเกษียณ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สาขาปรัชญา)
 • ศาสตราจารย์ ดร.จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์                  (ข้าราชการเกษียณ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์)
 • ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสงค์                    (ข้าราชการเกษียณ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
 • ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาปรัชญา)
 • ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาปรัชญา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ศักยาภินันท์               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาปรัชญา)
 • รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์                       (ข้าราชการเกษียณ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (สาขาปรัชญา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ผจญ คําชูสังข์                    (ข้าราชการเกษียณ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาปรัชญา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ             (ข้าราชการเกษียณ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาพุทธศาสตร์ศึกษา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ วัฒนะ                มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาปรัชญา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาปรัชญา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติเมธี หงษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาพระพุทธศาสนา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อําพล บุดดาสาร              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาพระพุทธศาสนา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาพระพุทธศาสนา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์           มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สาขารัฐศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ทานาราช              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขานิติศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร เหลาฉลาด                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาพระพุทธศาสนา)
 • ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาพระพุทธศาสนา)
 • ดร.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาพระพุทธศาสนา)
 • ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์                                      สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขาบริหารการศึกษา)
 • ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
 • ดร.สุธี แก้วเขียว                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาพัฒนาชุมชน)

กองจัดการวารสาร

 • พระมหาบุญไทย ปุญญมโน ดร.                       
 • รองศาสตราจารย์.ดร.สมบูรณ์ บุญโท    
 • รองศาสตราจารย์.ดร.ผจญ คำชูสังข์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว               
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล  บุดดาสาร            
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ         
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปราณีต นิลม่วง              
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมพร มารทัต                
 • ดร.ยงสยาม สนามพล
 • ดร.ชาติเมธี  หงษา
 • ดร.สิงหนาท ประศาสน์ศิลป์
 • ดร .เสน่ห์ เตชะวงศ์
 • ดร.ปรียนันท์ เสถียรนพเก้า
 • ดร.สุภา ศรีสวัสดิ์