กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร

        พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ, ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รองบรรณาธิการ

        อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี บางบอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย
 • พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน, ดร.                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ  รักสัตย์            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาวิชาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา)
 • รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  สารรัตนะ      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาวิชาสังคมวิทยา)
 • ดร.สุมานพ ศิวารัตน์                                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา)
กองบรรณาธิการภายนอก
 • พระมหาโพธิพงศาจารย์                                            ราชบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสนา)
 • พระราชปัญญากวี (ศ.ดร.)                                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาวิชาปรัชญา)
 • พระสุธีธรรมานุวัตร (ผศ.ดร.)                                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาวิชาบาลีสันสกฤต)
 • ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดี                                      ราชบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา)
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม                     (ข้าราชการเกษียณ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาวิชาปรัชญา)
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์              (ข้าราชการเกษียณ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาวิชาปรัชญา)
 • ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาปรัชญา)
 • ศาสตราจารย์.กีรติ บุญเจือ (ข้าราชการเกษียณ)         จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สาขาวิชาปรัชญา)
 • ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (สาขาวิชาสังคมศาสตร์)
 • ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง                           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์                      สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
 • ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาวิชาปรัชญา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ศักยาภินันท์                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาปรัชญา)
 • รองศาสตราจารย์ชัยวัตน์ อัตพัฒน์                            (ข้าราชการเกษียณ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาวิชาปรัชญา)
 • รองศาสตราจารย์ดร.ผจญ คำชูสังข์                          (ข้าราชการเกษียณ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาปรัชญา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ บรรณรุจิ                   (ข้าราชการเกษียณ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ วัฒนะ                     มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาวิชาปรัชญา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาปรัชญา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์              มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล บุดดาสาร                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร เหลาฉลาด                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์                มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สาขาวิชารัฐศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ทานาราช                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขาวิชานิติศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เจนเขว้า                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
 • ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาวิชาพุทธศาสนา)
 • ดร.ชาติเมธี หงษา                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาวิชาพุทธศาสนา)
 • ดร.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาวิชาพุทธศาสนา)
 • ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์                                           สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
 • ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา)
 • ดร.สุธี แก้วเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร           (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)

กองจัดการวารสาร

 • พระมหาบุญไทย ปุญญมโน ดร.                       
 • รองศาสตราจารย์.ดร.สมบูรณ์ บุญโท                    
 • รองศาสตราจารย์.ดร.ผจญ คำชูสังข์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว               
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล  บุดดาสาร            
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ         
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปราณีต นิลม่วง              
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมพร มารทัต                
 • ดร.ยงสยาม สนามพล
 • ดร.ชาติเมธี  หงษา
 • ดร.สิงหนาท ประศาสน์ศิลป์
 • ดร .เสน่ห์ เตชะวงศ์
 • ดร.ปรียนันท์ เสถียรนพเก้า
 • ดร.สุภา ศรีสวัสดิ์