รูปแบบการดำเนินการกลั่นกรองบทความ

          กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญกระบวนการจัดทำวารสารตั้งแต่การคัดเลือกบทความและมีผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองบทความบทความละ 2 ท่านในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการและในการประเมินใช้รูปแบบผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน

เจ้าของวารสาร
         
อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-244-6000 ต่อ 1056, 1058,1062

ที่ปรึกษา

  1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ติดต่อสำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (อาคาร B 7.1) ถนนศาลายา – นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

การเผยแพร่
           
จัดส่งให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดพิมพ์โดย

หจก.ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์
เลขที่ 44/132 ถนนกำนันแม้น แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  10150
โทรศัพท์ : 02 802 0377, 02 802 0379, 08 1566 2540

 

 

 

 

บทความวิชาการและบทความวิจัย ในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่านั้น
ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์