มีภูเวียง, ร.ต.ท.พิโรจน์, AND กรมทอง, สถิตย์. " หลักความเสมอภาคทางการเมืองในพระไตรปิฎก" วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ [Online], Volume 7 Number 2 (31 December 2021)