มีภูเวียง, ร.ต.ท.พิโรจน์, & สถิตย์ กรมทอง. " หลักความเสมอภาคทางการเมืองในพระไตรปิฎก." วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ [Online], 7.2 (2021): 215. Web. 7 Oct. 2022