มีภูเวียง, ., & กรมทอง, . 2021 Dec 31. หลักความเสมอภาคทางการเมืองในพระไตรปิฎก. วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์. [Online] 7:2