มีภูเวียง, ., & กรมทอง, . (2021). หลักความเสมอภาคทางการเมืองในพระไตรปิฎก. วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์, 7(2), 215. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jslc/article/view/1807