มีภูเวียง, ร.ต.ท.พิโรจน์; กรมทอง, สถิตย์. หลักความเสมอภาคทางการเมืองในพระไตรปิฎก. วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 215, dec. 2021. ISSN 2350-9406. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jslc/article/view/1807>. Date accessed: 07 oct. 2022.