(ปณฺฑิโต/ศรีหาบง), พระครูโสมมนัสบัณฑิต. " ศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมในประเพณีบุญผะเหวดของชาวพุทธอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (7 December 2022)