(ปณฺฑิโต/ศรีหาบง), พระครูโสมมนัสบัณฑิต. " ศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมในประเพณีบุญผะเหวดของชาวพุทธอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 579-588. Web. 19 Jun. 2024