(ปณฺฑิโต/ศรีหาบง), . 2022 Dec 7. ศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมในประเพณีบุญผะเหวดของชาวพุทธอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2