(ปณฺฑิโต/ศรีหาบง), . (2022). ศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมในประเพณีบุญผะเหวดของชาวพุทธอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 579-588. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2361