โพธิติ, จันทร์จิรา, AND อัศววิชัยโรจน์, สุทธิภัทร. " ความไว้วางใจและสัมพันธภาพในองค์กรส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากร สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (7 December 2022)