โพธิติ, จันทร์จิรา, & สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์. " ความไว้วางใจและสัมพันธภาพในองค์กรส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากร สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 563-578. Web. 15 Jun. 2024