โพธิติ, ., & อัศววิชัยโรจน์, . 2022 Dec 7. ความไว้วางใจและสัมพันธภาพในองค์กรส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากร สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2