เดชสิมมา, ไกรสร, AND สิทธิวงษา, บุญเพ็ง. " กฎหมายกับความคิดที่แตกต่างของประชาชน" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (17 August 2023)