เดชสิมมา, ไกรสร, & บุญเพ็ง สิทธิวงษา. " กฎหมายกับความคิดที่แตกต่างของประชาชน." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 773-778. Web. 15 Jun. 2024