เดชสิมมา, ., & สิทธิวงษา, . 2023 Aug 17. กฎหมายกับความคิดที่แตกต่างของประชาชน. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2