เดชสิมมา, ., & สิทธิวงษา, . (2023). กฎหมายกับความคิดที่แตกต่างของประชาชน. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 773-778. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2352