เดชสิมมา, ไกรสร; สิทธิวงษา, บุญเพ็ง. กฎหมายกับความคิดที่แตกต่างของประชาชน. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 773-778, aug. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2352>. Date accessed: 15 june 2024.