ชวะเดช, สุรเดชช, AND สุดสน, ทองงาม. " การประยุกต์ใช้หลักปธาน 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (20 December 2023)