ชวะเดช, สุรเดชช, & ทองงาม สุดสน. " การประยุกต์ใช้หลักปธาน 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 745-757. Web. 15 Jun. 2024