ชวะเดช, ., & สุดสน, . (2023). การประยุกต์ใช้หลักปธาน 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 745-757. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2350